Handelsbetingelser

1. Generelle Bestemmelser
Strømtid aps (CVR-nr. 42308382) benævnes i det følgende Virksomheden.
Forbrugeren, der indgår en aftale med Virksomheden benævnes i det følgende Kunden.
Denne aftale benævnes i det følgende Aftalen.
Aktuelle priser kan findes på Strømtids hjemmeside under menu punktet produkter:
https://www.gostrom.dk , i det følgende benævnt som Priser.
Den aktuelle privatlivspolitik kan findes på: https://www.gostrom.dk , i det følgende benævnt som Privatlivspolitikken.

1.1. Kontakt og information til kunden
Kunden gøres opmærksom på, at der kan ske kommunikation mellem Virksomheden og Kunden gennem e- Boks, e-mail, Kunden forpligter sig således til at læse kommunikation fremkommet gennem disse kanaler. Al skriftlig kommunikation mellem Kunden og Virksomheden sker på et varigt medie, f.eks. Elektronisk via e-Boks, e-mail, telefonopkald, samt betalingsservice. Kommunikationen kan omfatte kontrakter, servicemeddelelser, betalingspåmindelser mv. Virksomheden har ret til at vælge at fremsende information per post i stedet. Ønsker Kunden at modtage informationer per post, forbeholder Virksomheden sig retten til at opkræve gebyr herfor.
Kunden har pligt til at opdatere sine kontaktoplysninger, såfremt der er ændringer i e-mailadresse, mobilnummer eller folkeregisteradresse. Dette kan ske ved kontakt til Strømtids kundeservice per e-mail til: kundeservice@stromtid.dk. Der henvises i denne forbindelse til Strømtids privatlivspolitik, der findes på: https://www.gostrom.dk

1.2. Betaling
Kunden kan betale sin regning enten via kreditkort eller betalingsservice. Ved betaling med kreditkort tilmelder Kunden sit betalingskort, som er godkendt af Virksomheden og Nets. Ved tilmelding af betalingskort eller betalingsservice accepterer Kunden, at Virksomheden fremtidigt automatisk kan hæve pengene fra den angivne betalingsservice eller betalingskort. Sker der ændringer i Kundens betalingskortoplysninger (udløb, afvisning af kortet eller lignende), har Kunden pligt til at Informere Strømtid med nye betalingsoplysninger.
Kunden er ansvarlig for at betalingsservice-mandatet er gyldigt, og at Virksomheden kan hæve penge vha. mandatet. Såfremt Kundens betalingsservice-mandat bliver afvist, forbeholder Virksomheden sig retten til at fremsende en faktura der skal betales manuelt. I denne forbindelse pålægges Kunden et gebyr for manuel betaling. Den aktuelle gebyrsats kan findes på https://www.gostrom.dk.

1.3. Modregning
Virksomheden kan foretage modregning med ethvert forfaldent tilgodehavende og enhver forfalden gæld, som Kunden måtte have til Virksomheden

1.4. Lovvalg og værneting Domstolsprøvelse. OBS Lokationer tilrettes
Tvister mellem Kunden og Virksomheden afgøres efter danske retsregler, herunder mangelreglerne i Købelovens forbrugerafsnit. Sager mod Virksomheden med relation til disse Leveringsbetingelser eller Aftalen mellem Parterne anlægges som udgangspunkt ved Retten i Frederiksberg. Kunden kan dog sædvanligvis vælge at anlægge sag mod Virksomheden ved sit eget hjemting, jf. nærmere Retsplejelovens §244, jf. § 245, stk. 2.

1.5. ændringer i aftalen og leveringsbetingelser
Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre i de oplysninger, som Virksomheden i medfør af Forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, jf. § 9, stk. 2, skal give til Kunden inden Aftalens indgåelse.
Virksomheden kan ændre priser, gebyrer og andre vilkår i denne Aftale i følgende situationer:

 • Til dækning af udefrakommende omkostninger forbundet med Virksomhedens levering af sine ydelser i henhold til aftalen, såsom afgifter og omkostninger til netselskaber, banker, postdistributionsselskaber eller lignende,
 • For at imødekomme inflation regnet fra den 1. januar 2017 (indeks 100),
 • Ved ændret lovgivning, regulering eller praksis,
 • Ved produktændringer,
 • For at skabe incitament til at reducere/ændre energiforbruget eller incitament til en mere effektiv kundeadfærd i forbindelse med administration af aftalen. Ændringerne iværksættes med forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. Virksomheden informerer desuden om øvrige ændringer til ugunst for Kunden ved individuel kommunikation. Ønsker Kunden ikke at fortsætte Aftalen på ændrede vilkår, kan Kunden opsige Aftalen, inden ændringerne træder i kraft.

1.6. Leveringshindringer Force Majeure
I tilfælde af force majeure suspenderes Virksomhedens og Kundens forpligtelser overfor hinanden i henhold til disse betingelser og/eller særskilt aftale, så længe force majeure består. Force majeure forholdet skal søges overvundet hurtigst muligt. Den berørte Part skal straks skriftligt orientere den anden Part om forholdet og oplyse om, hvornår det forventes afhjulpet. Force majeure foreligger, hvis Virksomheden eller Kunden forhindres i at opfylde Aftalen på grund af forhold, der indtræder efter aftaleforholdets start, og som er uden for den pågældende Parts kontrol. Force majeure kan navnlig foreligge i tilfælde af nedennævnte forhold (ikke udtømmende):

 • Ekstraordinære naturkræfter, herunder jordskælv, stormflod og isvinter
 • Samfundsfjendtlige handlinger, herunder krig, borgerlig opstand eller terror
 • Brande, ildsvåde og hærværk
 • It-manipulation eller andre utilsigtede hændelser, som forårsager it- og kommunikationsnedbrud
 • Umulighed med hensyn til at opnå nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer eller underentreprenører.
 • Arbejdsstridigheder, herunder, men ikke begrænset til, strejker og lockouter
 • Forsyningsusikkerhed, herunder utilstrækkelig energiproduktion og/eller -import (varemangel)
 • Epidemi eller karantæne pålagt af offentlige myndigheder.
  Force majeure foreligger endvidere, hvis en Part kun ved afholdelse af uforholdsmæssige økonomiske omkostninger kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Leveringsbestemmelserne eller Aftalen. Pengemangel er ikke force majeure. Kan Virksomheden ikke opfylde sine forpligtelser efter Aftalen på grund af, at leverandøren af internetforbindelsen har erklæret force majeure i distributionssystemet, udgør dette forhold tillige force majeure i forholdet mellem Virksomheden og Kunden.

1.7. Persondata
For at du kan indgå aftale med os på www.gostrom.dk, har vi brug for følgende oplysninger: Navn, Adresse, Telefonnummer, E-mail, CPR-nummer samt betalingsoplysninger. Kundens oplysninger opbevares og behandles i overensstemmelse GDPR

1.8. Cookies
På www.gostrom.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet. For såvidt angår behandlingen af informationer i forbindelse med cookies, fremgår opbevaringen og anvendelsen af Privatlivspolitikken.

2. Elaftale
Følgende betingelser gælder for elaftaler mellem Kunden og Virksomheden.
Disse Leveringsbetingelser gælder for alle elleverancer inklusive netydelse (distribution) fra Virksomheden, hvor elleverancerne hovedsageligt er bestemt til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for Kunden, medmindre andet fremgår af Aftalen med Kunden. Leveringsbetingelserne udgør en integreret del af Aftalen. Hvis der er uoverensstemmelser mellem bestemmelserne i Aftalen og disse Leveringsbetingelser, har Aftalens bestemmelser forrang.

2.1. Forholdet mellem Kunden og Netselskabet
Det er en forudsætning for Virksomhedens levering af elektricitet til Kunden, at Kunden har en aftale om tilslutning til det kollektive elforsyningsnet med sit lokale Netselskab. Forholdet mellem Kunden og det lokale Netselskab er reguleret af Netselskabets til enhver tid gældende Tilslutningsbestemmelser. Netselskabet forestår transport af den leverede energimængde fra højspæn-dingsnettet og til forbrugsstedet. I forhold til sit lokale Netselskab skal Kunden især være opmærksom på følgende vilkår:

a) Netselskabet har ansvaret for en tilfredsstillende spændingskvalitet og kan afbryde elforsyningen i tilfælde af nødvendige arbejder på det kollektive elforsyningsnet.

b) Kunden skal give Netselskabet uhindret adgang til Elanlæg, herunder Elmåler, og Elinstallationer på Kundens ejendom i forbindelse med eftersyn, afprøvning, aflæsning, kontrol, reparation og udskiftning af Elanlæg mv. samt afbrydelse af elforsyning.

c) Er elforsyningen til Kundens ejendom blevet afbrudt, og skal der ske genåbning, skal Kunden sørge for, at alle elektriske apparater på Kundens ejendom er slukkede, inden genåbningen finder sted.

d) Kunden skal på anmodning fra Netselskabet foretage selvaflæsning af Elmåler og indberette måleresultatet til Netselskabet.

e) Netselskabet kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning af Elmåler og hjemhente forbrugsdata.

f) Kunden skal straks underrette Netselskabet, hvis der er tegn på, at Elmåleren viser forkert. Det en forudsætning, at Kunden til enhver tid opfylder sit lokale Netselskabs betingelser for tilslutning til og anvendelse af det kollektive elforsyningsnet, for at Virksomheden kan overholde sine forpligtelser efter Aftalen og i medfør af disse Leveringsbetingelser. Virksomheden har fuldmagt til at repræsentere Kunden i forbindelse med leverandørskiftet over for Energinet og Kundens Netselskab

2.2. Levering og kvalitet
Elleverancen er inklusive balancekraft. Det betyder, at Kunden til enhver tid kan aftage el efter øjeblikkeligt behov. Virksomheden har dog ret til midlertidigt at ophøre med leverancen i de tilfælde, hvor Netselskabet afbryder forsyningen. Virksomheden leverer den aftalte energimængde på det overordnede højspændingsnet i Kundens prisområde (øst henholdsvis vest for Storebælt). Elkvaliteten skal opfylde de til enhver tid gældende kvalitetsspecifikationer i Netselskabets betingelser. Kunden underretter

Virksomheden om forhold, der kan have betydning for Virksomhedens levering fx forestående større ændringer i Kundens forbrug, ændring af adresse eller lignende.

2.3. Måling Måledata afregning regulering
Netselskabet er ansvarlig for måleudstyret og indestår for målingernes korrekthed. Hvis Kunden eller Virksomheden får mistanke om, at de gennemførte målinger ikke er korrekte, retter Virksomheden eller Kunden om nødvendigt henvendelse til Netselskabet med henblik på en afklaring. Har Kunden mistanke om, at elmåleren er beskadiget, står stille, registrerer forkert eller på anden måde har usædvanlig eller unormal funktion, er Kunden forpligtet til straks at underrette Netselskabet. Kunden skal acceptere efterregulering af regningerne som følge af forsinket modtagelse af forbrugsdata eller Netselskabets korrektion af måledata efter målefejl. Hvis måledata ikke foreligger eller er fejlbehæftede, afregnes Kunden ud fra et beregnet forbrug baseret på tidligere forbrug på aftagestedet og Kundens tilsluttede brugsgenstande. Virksomheden afregner elleverancen enten forud eller bagud i forhold til Kundens faktiske forbrug eller som en kombination af de to afregningsformer. Endelig afregning sker på grundlag af det faktisk målte elforbrug, når Virksomheden har modtaget måledata fra Netselskabet.

Det er Kundens pligt gennem Netselskabet at sikre Virksomheden de nødvendige måleraflæsninger, fx ved at indsende korrekt selvaflæsning én gang om året.

2.4. Betalingsbetingelser
Prisen på Kundens produkt fremgår af ordrebekræftelsen. Prisen er angivet uden gebyrer og betaling til Netselskabet.

Alle priser for elektricitet og netydelse, herunder netabonnement, inklusive skatter og afgifter angives og afregnes i den i Danmark benyttede møntenhed.

Regninger fra Virksomheden er påført oplysning om sidste rettidige betalingsdato samt hvortil, betaling skal ske. Hvis betaling sker efter sidste rettidige indbetalingsdato, er Virksomheden berettiget til at beregne renter af betalingskravet i overensstemmelse med Rentelovens regler. Virksomheden opkræver ligeledes gebyrer for rykkerskrivelser og andre nødvendige omkostninger til inddrivelse af restancer. Virksomheden har ret til at regulere priserne i overensstemmelse med punkt 1.5.

2.4.1. Gebyrer
Virksomheden anvender bl.a. følgende typer af gebyrer som led i håndteringen af Aftalen:

 • Nethåndterings gebyr: 15kr.
 • Oprettelses gebyr: 199kr.
 • Kontraktbruds gebyr: 1500kr.
 • Betalingskorts gebyr: 29kr.
 • Rykkerskrivelses gebyr: 100kr.
 • Luknings gebyr: 400kr.
 • Genåbnings gebyr: 800kr.

Bemærk at de fleste gebyrer opkræves pr. registreret elmåler. Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre i eksisterende gebyrer, herunder at indeksregulere dem, samt at indføre nye gebyrer, såfremt dette måtte findes påkrævet og rimeligt, jf. herved punkt 1.5. I begge tilfælde vil Kunden blive varslet herom i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Netselskabet kan pålægge gebyrer som følge af Kundens handlinger eller undladelser. Kunden skal friholde Virksomheden for sådanne gebyrer, medmindre gebyret alene beror på forhold der kan tilregnes Virksomhedens handling eller undladelse. Virksomheden forbeholder sig retten til at viderefakturere gebyrer, som kunden, jf. ovenstående har pligt til at friholde Virksomheden for

2.5. Sikkerhedsstillelse
Hvis der er grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed hos Kunden, kan Virksomheden stille krav til Kunden om kontant depositum, anfordringsgaranti fra Kundens bank eller anden tilfredsstillende sikkerhed som vilkår for at indgå en Leveringsaftale eller som vilkår for fortsat levering. Dette gælder også, selvom Kunden ikke aktuelt er i restance overfor Virksomheden. Sikkerhedens størrelse må ikke overskride Virksomhedens risiko i det konkrete tilfælde og kan højst udgøre 5 måneders betaling. Virksomheden kan kræve, at sikkerheden er stillet, inden leveringen påbegyndes eller fortsættes. Se nærmere punkt 2.8.3.

2.6. Misligholdelse
Hvis en Part misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen væsentligt, har den anden Part ret til at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning, jf. punkt 2.8.3 og 2.8.4. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. Kundens manglende opfyldelse af Virksomhedens krav om sikkerhedsstillelse eller ophør af Kundens aftale med sit lokale Netselskab. Hvis Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser, er Virksomheden berettiget til at indberette dette til godkendte kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler. Hvis Kundens Netselskab eller den systemansvarlige virksomhed (Energinet) afbryder eller begrænser leverancerne til Kunden som følge af forhold, der ikke skyldes Kunden, betragtes dette ikke som misligholdelse af Aftalen. Ved dødsfald, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller indledning af gældssanering, skal Virksomheden straks underrettes herom. Virksomheden kan i disse tilfælde forlange sikkerhedsstillelse som betingelse for fortsat levering under Aftalen, jf. punkt 2.5, dog ikke i forbindelse med rekonstruktionsbehandling, medmindre andet er bestemt ved lov.

2.7. Erstatningsansvar
Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i disse Leveringsbetingelser eller i Aftalen mellem Parterne. Virksomheden er ikke ansvarlig for skade eller tab i forbindelse med fejl og afbrydelser i elnettet, ej heller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. Virksomheden er ligeledes ikke ansvarlig for skade eller tab i forbindelse med forsyningsafbrydelse som følge af Kundens misligholdelse af elaftalen. Virksomheden er endvidere ikke ansvarlig for skade og tab som følge af indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af Netselskabet, den systemansvarlige virksomhed (Energinet) eller den nordiske elbørs, Nord Pool.

2.7.1. Blandet bolig og Erhverv
Virksomheden er uden ansvar for Kundens eventuelle driftstab, avancetab og andre indirekte tab, som Kunden måtte lide i kraft af, at denne tillige som erhvervsdrivende forsynes med (aftager) elektricitet fra/på den pågældende adresse (forbrugssted), medmindre Virksomheden har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. Kunden opfordres til at tegne driftstabsforsikring.

2.8. Leveringsforholdets l√∏betid | Opsigelse | Flytning | Oph√∏r | Oprettelse | Fortrydelsesret
2.8.1. Opsigelse

Det sædvanlige opsigelsesvarsel i forbrugeraftaler som denne er én måneds varsel til en måneds udgang, når der er gået 5 måneder efter Aftalens indgåelse. Andet kan dog følge af tilbuddet eller af Kundens Aftale med Virksomheden.
Hvis Virksomheden får meddelelse om, at Kunden uberettiget har bragt en aftale til ophør, inden den udløber, eller inden den kan opsiges ifølge Aftalen, er Virksomheden berettiget til at opkræve et gebyr til dækning af omkostninger forbundet med afvikling af Aftale samt abonnementsprisen for alle resterende måneder i Aftalen.

2.8.2. Flytning
Hvis Kunden flytter adresse (forbrugssted), fortsætter Aftalen på den nye adresse (det nye forbrugssted), medmindre Kunden samtidig opsiger Aftalen, jf. herved punkt 2.8.1. Prisen for elleverance på den nye adresse (forbrugssted) fastsættes til Virksomhedens pris, der er gældende i det pågældende netområde, som Kunden flytter til. Meddelelse om flytning skal gives til Virksomheden tidligst 2 måneder og senest 7 arbejdsdage inden flytningen.

Ved dødsfald, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller indledning af gældssanering skal Virksomheden straks underrettes herom, og måleren skal straks aflæses.

Det bemærkes, at Strømtid fremsender et ejerskiftebrev, såfremt en elaftale opsiges, eller flyttes. Dette resulterer i en sekundær tilflytning, i overensstemmelse med Elforsyningsloven, hvorved ejeren af ejendommen tilflyttes på Strømtids produkt.

2.8.3. ophævelse af aftalen
Virksomheden kan ikke hæve Aftalen om levering af elektricitet til Kunden eller foranstalte afbrydelse af elforsyningen på grund af manglende betaling for allerede afholdt forbrug. Virksomheden kan varsle ophævelse af Aftalen om levering af elektricitet til Kunden, såfremt Virksomheden har stillet krav om sikkerhedsstillelse efter punkt 2.5, og sikkerheden ikke er stillet inden for en af Virksomheden fastsat frist. Leveringsaftalen kan ikke hæves, såfremt der er indgået en anden aftale om sikring af den fremtidige betaling. Kunden kan ikke kræve levering fra Virksomheden, hvis Virksomheden berettiget har hævet Aftalen med Kunden, før Kunden har betalt det beløb, som Kunden skylder for levering af elektricitet og har stillet sikkerhed for den fremtidige levering.

2.8.4. Afbrydelse
Virksomheden kan foranstalte afbrydelse af elforsyningen til Kunden, når Aftalen ophæves. Forsyningsafbrydelse kan ikke ske, hvis Kunden modtager levering fra en anden elleverandør. Omkostninger forbundet med forsyningsafbrydelsen afholdes af Kunden.

2.8.5. Ophør / slutafregning
Virksomheden danner en slutopgørelse efter Aftalens ophør. Kunden vil herefter modtage slutafregningen. Tilsvarende sender Virksomheden flytteafregning til Kunden senest 6 uger efter leveringsophør på den fraflyttede adresse. Slut- og flytteafregning betragtes som altovervejende hovedregel som endelige saldoopgørelser. Kundens rettigheder eller forpligtelser ifølge Aftalen kan hverken helt eller delvist overdrages uden Virksomhedens forudgående skriftlige samtykke, medmindre andet er bestemt ved lov. Virksomheden må uden Kundens samtykke gennemføre sådanne overdragelser til et nuværende eller fremtidigt koncern- eller interesseforbundet selskab i Europa og/eller som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter (aktiver og passiver) til en tredjemand, der opfylder betingelserne for at drive elleverandørvirksomhed i Danmark.

Såfremt Kunden opsiger sit fastprisprodukt, betales der altid aconto for den sidste måned, uanset ophørsdatoen. For nærmere beskrivelse af ”fastprisprodukt”, se punkt 2.9.

2.8.6. Opretelse
Ved tilflytning giver Kunden fuldmagt til at Strømtid kan tilflytte Kunden på det aftalte målepunkt, såfremt Kunden ikke allerede er registreret på det pågældende målepunkt i Datahub.

2.8.7. fortrydelsesret
Ved aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden for Virksomhedens forretningssted kan Kunden træde tilbage fra Aftalen inden 14 dage fra Aftalens indgåelse (fortrydelsesret). I tilfælde, hvor leverancen påbegyndes før udløbet af de 14 dages fortrydelsesret, bortfalder fortrydelsesretten dog fra tidspunktet for leverancens påbegyndelse. Kunden skal inden udløbet af fortrydelsesfristen utvetydigt afgive en erklæring til Virksomheden om, at Kunden ønsker at fortryde Aftalen. Kunden kan benytte den fremsendte standardfortrydelsesformular. Er meddelelsen afsendt inden fortrydelsesfristens udløb, anses fristen for overholdt.

2.9. fast pris udgår
2.10. Variabel aftale

Variable aftaler for privatforbrugere kan anvendes til private lejligheder eller huse. For de variable aftaler gælder det, at Kunden betaler et medlemskab, samt Kundens elforbrug til kostpris. Herudover betales der skatter og afgifter for afholdt forbrug. Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre prisen på Kundens produkt med 3 måneders varsel.

2.11. Uoverensstemmelser
2.11.1. Energiankenævnet

Kunden har krav på klagebehandling af god standard. Behandlingen af en klage skal ske hurtigst muligt. Hvis Kunden ikke er tilfreds med Virksomhedens opfyldelse af Aftalen, en afgørelse truffet af Virksomheden eller kundebehandlingen i øvrigt, kan Kunden henvende sig til Virksomhedens Kundecenter på telefon xxxxxxxx eller e-mail kundeservice@stromtid.dk. Henvendelsen har ikke opsættende virkning og giver ikke udsættelse med betalinger mv., medmindre dette udtrykkeligt aftales med Virksomheden. Virksomheden besvarer Kundens henvendelse snarest muligt og uden ugrundet ophold. Hvis Kunden fortsat er utilfreds, eller hvis Kunden ikke har modtaget svar på sin henvendelse inden én måned, kan Kunden klage over virksomheden til:

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon 41 71 50 00
post@energianke.dk
www.energianke.dk
Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber.

Hvorfor skal du vælge bæredygtig strøm?

 • Bæredygtig strøm er miljøvenligt
 • Du er med til at øge efterspørgslen – og dermed fremtidig produktion – af bæredygtig strøm
 • Du er med til at reducere mængden af strøm produceret via fossile brændstoffer
 • Dermed reducerer du den overordnede udledning af CO²
 • Din strøm vil være dækket af grønne certifikater

Kontakt os for at høre mere om, hvad vi kan tilbyde – eller udfyld formularen til højre og vi vil kontakte dig med et godt tilbud.

Læs mere om os

Kundeservice

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Bæredygtig strøm

Klimahelt

 • 100% strøm fra vedvarende energikilder
 • Indkøb af certifikater for bæredygtig strøm svarende til alt dit strømforbrug
 • Døgnsupport via vores vagttelefon
 • Oprettelse 199,- inkl. moms
 • 1 ton årlig CO² kompensering
 • Abonnement 29,- pr. md.

Variabel Elpris, plus spot tillæg

Bestil her

Bæredygtig strøm & CO² kompensation

CO² helt

 • 100% strøm fra vedvarende energikilder
 • Indkøb af certifikater for bæredygtig strøm svarende til alt dit strømforbrug
 • Døgnsupport via vores vagttelefon
 • Oprettelse 199,- inkl. moms
 • 1 ton årlig CO² kompensering
 • Abonnement 29,- pr. md.

Variabel Elpris, plus spot tillæg

Bestil her