Leveringsbetingelser

Strømtid ApS’ leveringsbetingelser for salg af el til privatkunder, 1. marts 2023

1. Generelle bestemmelser

Disse leveringsbetingelser (’Leveringsbetingelser’ gælder for alle el-leverancer (inklusive transport heraf) fra el-selskabet Strømtid ApS, hvor kundens (’Kunden’) anvendelse hovedsageligt af leverancen er bestemt til at være ikke-erhvervsmæssig. Strømtid ApS, Otto Busses Vej 5 2450 København Sv (cvr-nr. 42308382) er et datterselskab af Go Ven ApS og beskrives i det følgende som ’Strømtid ApS’.

El-aftalen (’aftalen’) mellem Strømtid ApS og Kunden består af:

 1. Kontrakt
 2. Bilaget Ordrebekræftelse
 3. Disse Leveringsbetingelser
 4. Den til enhver tid gældende Privatlivspolitik.

Er der uoverensstemmelse mellem de enkelte dokumenter, fortolkes de i kronologisk rangorden, hvor 1. har forrang for 2, og så fremdeles.

Definitionerne i Leveringsbetingelserne anvendes tilsvarende i de øvrige dele af  Elaftalen.

2. Forholdet mellem kunden og netselskabet

Kundens geografisk bestemte netselskab (’Netselskab’) varetager på vegne af Strømtid ApS transport af strøm- dvs. fra højspændingsnettet til leveringsadressen via distributionsnettet. Under hele aftaleperioden med Strømtid ApS skal Kunden være tilsluttet distributionsnettet.

Kunden har i den forbindelse et særskilt aftaleforhold med Netselskabet angående tilslutningen, og for dette aftaleforhold gælder Netselskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet (’Tilslutnings- bestemmelser’). Det er en forudsætning for Strømtid ApS, at Kunden altid tid opfylder Netselskabets til enhver tid gældende Tilslutningsbestemmelser, som altid vil kunne findes ved at rette henvendelse til  Netselskabet.

I forbindelse med Kundens aftaleindgåelse har Strømtid ApS fuldmagt til at repræsentere Kunden over for Netselskabet og Energinet.dk. Nævnte aktører er systemansvarlige for den danske elektriske infrastrukturs funktion og balance.

I forhold til Netselskabet skal Kunden særligt være opmærksom på og respektere følgende vilkår:

 1. Netselskabet har ansvaret for en tilfredsstillende spændingskvalitet og kan afbryde elforsyningen i tilfælde af nødvendigt arbejde på distributionsnettet.
 2. Kunden skal give Netselskabet uhindret adgang til el-anlæg, herunder elmåler og installationer på Kundens ejendom i forbindelse med eftersyn, afprøv- ning, aflæsning, kontrol, reparation og udskiftning mv. og i forbindelse med afbrydelse af elforsyningen.
 3. Er elforsyningen til Kundens ejendom blevet afbrudt, og skal der ske genåbning, skal Kunden sørge for, at alle elektriske apparater på ejendommen er slukkede, inden genåbning finder sted.
 4. Kunden skal på anmodning fra Netselskabet foretage selvaflæsning af elmåler og indberette  denne til Netselskabet.
 5. Netselskabet kan til enhver tid foretage kontrol- aflæsning af elmålere og hente elforbrugsdata hjem.
 6. Kunden skal straks underrette Netselskabet, hvis der er tegn på, at elmåleren viser forkert.

3. El-leverancen

El-leverancen sker i det punkt, som, efter Kundens aftale- forhold med Netselskabet, betragtes som tilslutnings- punktet for Kundens elinstallation.

El-leverancens kvalitet skal opfylde de til enhver tid gældende kvalitetsspecifikationer, der fremgår af Net- selskabets Tilslutningsbestemmelser og/eller offentlige forskrifter. Kunden skal underrette Strømtid ApS om forhold, der kan have betydning for Strømtid ApS’ levering, for eksempel større ændringer i Kundens forventede elforbrug, eksempelvis ved tilslutning af lader til elbil eller installation af varmepumpe. Strømtid ApS kan i nogle tilfælde vælge at henvise Kunden 

til at rette henvendelse til Netselskabet. Strømtid ApS har ret til midlertidigt at ophøre med el-leverancen i de tilfælde, hvor Netselskabet eller Energinet.dk afbryder elforsyningen.

4. Elprisen

4.1 Elprisens sammensætning

Kundens elpris, der betales til Strømtid ApS er sammensat af tre dele; betaling for forbrug af el, transport af el samt betaling for offentlige forpligtelser og afgifter. De enkelte elementer i elprisen beskrives nærmere i punkt 4.2-4.4 med underpunkter.

4.2 Forbrug af el

 1. Et abonnement pr. elmåler (aftage- nummer). Abonnementets pris fremgår af fakturaen.
 2. En pris for hver forbrugt kWh. Prisen kan være aftalt fast eller variabel. Aftalt prismetode (fast eller variabel) fremgår af kontrakten.

4.3 Transport af el

 1. Det til enhver tid gældende netabonnement, som Strømtid ApS opkræves af Netselskabet for Kundens el-måler (aftagenummer).
 2. Den til enhver tid gældende nettarif for transport af el, som, som Strømtid ApS opkræves af Netselskabet.
 3. Øvrige beløb, som Strømtid ApS til enhver tid opkræves af Netselskabet og/eller Energinet.dk for levering af net- og systemydelser.

4.4 Offentlige forpligtelser, skatter og afgifter 

De takster for offentlige forpligtelser, skatter og afgifter, herunder moms, som Strømtid ApS til enhver tid er forpligtet til at opkræve Kunden på vegne af den danske stat.

4.5 Ændringer i nettarif, offentlige forpligtelser, skatter og afgifter

Netselskabet/Energinet.dk/den danske stat kan ændre satserne for de i punkt 4.3-4.4 anførte, ligesom der kan indføres yderligere former for betalinger, afgifter mv. Sådanne ændringer vil straks og uden videre slå igennem i Kundens samlede elpris. Varsling vil alene ske over for Kunden, hvor gældende lovgivning ufravigeligt kræver det. De til enhver tid gældende satser, som Strømtid ApS opkræves af Netselskabet, kan findes ved at rette henvendelse til Netselskabet, mens de gældende satser til Energinet.dk og for offentlige forpligtelser og afgifter kan findes på (p.t.) energinet.dk.

4.6 Kunder, som er berettigede til særlige afgiftsforhold 

Kunden – og aldrig Strømtid ApS – er ansvarlig for at undersøge, give besked og give behørig dokumentation til Strømtid ApS, hvis Kunden er berettiget til at blive underlagt særlige afgiftsforhold. 

5. Afregning, forbrugsdata og målerudstyr

5.1 Afregning

Løbende afregning af Kundens elforbrug sker som udgangspunkt efter Strømtid ApS’ valg. Det kan være for- og/eller bagudbetaling med et interval på 1-6 måneder.

Løbende afregning kan efter Strømtid ApS’ valg ske a conto på baggrund af et estimeret elforbrug fra Netselskabet og de kendte afregningspriser på afregningstidspunktet.

Fjernaflæst elmåler

Hvis Kunden har en fjernaflæst elmåler, og Netselskabet timeafregner Kundens elforbrug over for Strømtid ApS, sker den endelige afregning minimum fire gange om året. Den endelige afregning foretages ud fra Kundens realiserede elforbrug time for time og den/de afregningspris(er) i de pågældende timer.

Ikke-fjernaflæst elmåler

Hvis Kunden ikke har en fjernaflæst elmåler, og/eller hvis Netselskabet ikke timeafregner Kundens elforbrug over for Strømtid ApS, sker den endelige afregning minimum én gang om året. Den endelige afregning foretages ud fra Kundens realiserede elforbrug og den/de faktiske afregningspris(er) i den relevante periode.

Endelig afregning af forbruget i forhold til det løbende, a contoafregnede, sker  i den endelige afregning. Dette gælder, uanset om Kunden er afregnet til timepriser eller ej.

5.2 Elforbrugsdata

Endelig afregning foretages på baggrund af Kundens forbrugsdata, som de fremgår af (p.t.) Energinet.dk’s it-platform, DataHub. Netselskabet er ansvarlig for Kundens elmålerudstyr, måling af Kundens forbrug og for overførsel af Kundens forbrugsdata til DataHub.

Hvis Netselskabet, på grund af elmålerfejl eller af anden årsag, ikke leverer valide forbrugsdata rettidigt, kan Strømtid ApS vælge at foretage endelig afregning på baggrund af et skønnet elforbrug, der beregnes af Kundens Netselskab. Kunden skal acceptere dette. Hvis Netselskabet senere korrigerer og fremsender valide el- forbrugsdata, efter Kunden har indbetalt på baggrund af et skønnet forbrug, justeres der efterfølgende for dette.

5.3 Elmålerudstyr

Kunden opfordres til at foretage en visuel undersøgelse af elmåleren, herunder plombering, forud for og i aftaleperioden med Strømtid ApS. Har Kunden mistanke om, at elmåleren er beskadiget, står stille, registrerer forkert eller på anden måde har usædvanlig eller unormal funktion, er Kunden forpligtet til straks at underrette Netselskabet. Hvis Kunden eller Strømtid ApS i øvrigt har mistanke om, at de foretagne elmålinger ikke er korrekte, kan Netselskabet anmodes om at kontrollere elmåleren efter de til enhver tid gældende regler. Hvis Kunden ønsker elmåleren undersøgt, skal Kunden kontakte Strømtid ApS, som herefter står for kontakten til Netselskabet. Strømtid ApS kan blive pålagt et gebyr af Netselskabet for undersøgelsen. Kunden skal friholde Strømtid ApS herfor jf. punkt 6.3.

6. Betaling, modregning og gebyrer

6.1 Betaling og modregning

Alle betalinger vedrørende el-leverancen afregnes og angives i danske kroner inklusive moms i det omfang, beløbet er momspligtigt.

Kunden kan selv vælge at betale enten ved:

 1. Indbetalingskort (FI) 
 2. Betalingsservice, eller ved
 3. Bankoverførsel

Strømtid ApS kan opkræve gebyr hos Kunden for den af Kunden valgte betalingsmetode. 

Opkrævninger fra Strømtid ApS oplyser om sidste rettidige indbetalingsdato, og hvor betalingen skal ske til (forfaldsdato). Hvis betaling sker efter sidste rettidige indbetalingsdato (efter forfaldsdatoen), er Strømtid ApS berettiget til at beregne renter i henhold til renteloven og gebyrer for udsendelse af rykkerskrivelser og andre inddrivelsesomkostninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Strømtid ApS kan endvidere foretage modregning med ethvert forfaldent tilgodehavende og enhver forfalden gæld, som Kunden måtte have til Strømtid ApS og selskaber, som Strømtid ApS er koncernforbundet med.

6.2 Gebyrer

Netselskabet kan pålægge en række gebyrer (’Net- gebyr’) som følge af Kundens forhold, hvad enten de skyldes tilfældige omstændigheder eller Kundens uagtsomme forhold . Det gælder eksempelvis (men ikke udelukkende) Netgebyr for Netselskabets besøg hos Kunden med henblik på afbrydelse af elforsyningen (lukkebesøg), som Strømtid ApS må udlægge til Netselskavet.. Netgebyrernes størrelse varierer afhængig af, hvilket Netselskab Kunden har. Netselskabets gebyrer kan oplyses ved henvendelse til Netselskabet, og Kunden opfordres til altid at holde sig opdateret.

Strømtid ApS kan ændre prisen for egne gebyr e.l., med 4 ugers varsel.. 

7. Sikkerhedsstillelser og kreditgodkendelse

Følgende er fra Strømtid ApS side betingelser for aftalens ikrafttræden:

 1. At Strømtid ApS kan kreditgodkende Kunden
 2. At Kunden ikke er registreret i et kreditoplysningsbureau
 3. At Kunden ikke skylder penge til Strømtid ApS eller tilknyttede selskaber, uanset årsag til gældens opståen.

Hvis der er grund til at forvente manglende betalingsevne eller villighed hos Kunden, kan Strømtid ApS stille krav til Kunden om kontant depositum eller anden sikkerhed som vilkår for indgåelse af eller fortsat el-leverance under aftalen.

8. Misligholdelse

Hvis en part væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, har den anden part ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet Kundens manglende betaling jf. pkt. 4 og 6, manglende opfyldelse af Strømtid ApS’ krav om sikkerhedsstillelse jf. pkt. 7 eller ophør af Kundens aftaleforhold med Netselskabet jf. pkt. 2.

Hvis Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser, kan Strømtid ApS også indberette det til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler. Hvis Netselskabet eller Energinet.dk afbryder eller begrænser elforsyningen til Kunden som følge af forhold, der ikke skyldes Kundens og/eller Strømtid ApS’ forhold, betragtes det ikke som misligholdelse af Elaftalen.

9. Leveringshindringer og force majeure

I tilfælde af force majeure suspenderes Strømtid ApS og Kundens forpligtelser i henhold til aftalen, så længe opfyldelseshindringen består. Den berørte part skal straks skriftligt orientere den anden part om forholdet og oplyse om, hvornår det forventes afhjulpet. Force majeure forholdet skal søges overvundet hurtigst muligt.

Force majeure foreligger, hvis Strømtid ApS eller Kunden forhindres i at opfylde aftalen på grund af forhold, der indtræder efter indgåelse heraf, og som er uden for den pågældende parts kontrol, forudsat, at den berørte part med tilstrækkelig omhu ikke kunne forhindre opfyldelseshindringen. Force majeure kan især (men ikke udelukkende) foreligge ved ekstraordinære naturkræfter, samfundsfjendtlige handlinger, krige, terror, brande, hærværk, it-manipulation, nationale eller internationale pandemiske forhold eller andre hændelser, som forårsager it-nedbrud, sammenbrud eller skade på elanlæg, umulighed med hensyn til at opnå nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer eller underentreprenører og arbejdsstridigheder, herunder, men ikke begrænset til, strejker og lockouter. Arbejdsstridigheder anses for at være uden for partens kontrol, uanset at denne part selv er part i eller årsag til stridighederne. Force majeure foreligger også, hvis forholdet medfører, at den berørte part kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssige, økonomiske opofrelser kan opfylde sine forpligtelser. Pengemangel er dog aldrig force majeure.

Kan Strømtid ApS ikke opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af, at Netselskabet eller Energinet.dk har erklæret force majeure, kan Strømtid ApS påberåbe sig denne force majeure over for Kunden.

10. Erstatningsansvar

Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i aftalen med følgende præciseringer:. Strømtid ApS er uden ansvar for Kundens eventuelle driftstab, avancetab og andre indirekte tab, som Kunden måtte lide i sin egenskab af erhvervsdrivende, medmindre Strømtid ApS har handlet minimum groft uagtsomt . Hvis Kunden gør anvendelse af Strømtid ApS’ ydelse til erhvervsmæssige formål, opfordres Kunden til at tegne driftstabsforsikring. 

Strømtid ApS er aldrig ansvarlig for manglende elforsyning, skade eller tab i forbindelse med fejl og afbrydelser i elnettet, ligesom Strømtid ApS aldrig er ansvarlig for el-leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold.

Strømtid ApS er endvidere ikke aldrig ansvarlig for skade og tab som følge af indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af Netselskabet, Energinet.dk eller den nordiske elbørs, Nord Pool Spot. Fejl og mangler, som skyldes tekniske forhold i distributionsnettet, eller Netselskabets manglende overholdelse af Tilslutningsbestemmelserne, er Netselskabets ansvar. Kundens eventuelle erstatningskrav i denne forbindelse rettes mod Netselskabet.

11. Fortrydelsesret

Kunden har ret til at fortryde aftalen i 14 dage fra aftaleindgåelsestidspunktet. Ønsker Kunden at fortryde, skal Kunden give Strømtid ApS besked inden udløbet af fristen. Meddelelsen kan gives via mail på kundeservice@stromtid.dk eller ved at kontakte Strømtid ApS’ kundeservice på 70 66 64 68.

Har Kunden i forbindelse med aftaleindgåelsen givet samtykke til, at Strømtid ApS’ elleverance påbegyndes inden fortrydelsesfristen på 14 dage, er udløbet, og udnyttes fortrydelsesretten så alligevel inden for de 14 dage, anerkender Kunden at betale for den fulde, forholdsmæssige el-leverance inklusive en de hertil knyttede abonnementer, fra leverancestart og til fortrydelsesrettens udnyttelse.

Uanset udnyttelse af fortrydelsesret kræver ophør af leverance altid, at Kunden i stedet for Strømtid ApS har indgået en aftale med et andet el-selskab, da Strømtid ApS hæfter for Kundens elforbrug, m.m.

12. Flytning

Hvis Kunden flytter adresse, bliver aftalen overført til nye adresse og er dermed gældende for samtlige aftagenumre herpå, medmindre Kunden opsiger Elaftalen. For andre Elaftaler end fastprisaftaler, bliver afregningsprisen på den nye adresse fastsat til den afregningspris, der gælder i det pris- og distributionsområde, som Kunden flytter til.

Aftalen vil tillige fortsat gælde for aftagenumre på den fraflyttede adresse, indtil Strømtid ApS får besked om opsigelse, jf. punkt 13.

Hvis Kunden på opsigelsestidspunktet ejer eller fortsat fremstår som ejer i offentlige registre af den ejendom, der fraflyttes, henvises til punkt 13.2 (a1)-(3c).

Meddelelse om flytning skal gives til Strømtid ApS tidligst to måneder og senest ti arbejdsdage inden flytningen. Kunden skal ved flytning oplyse Strømtid ApS den nye adresse, datoen for flytningen og sit cpr-nummer. På selve datoen for flytningen skal Kunden endvidere foretage selvaflæsning af elmåleren, hvis den ikke kan fjernaflæses af Netselskabet. Modtager Strømtid ApS ikke en aflæsning i forbindelse med flytningen, kan Strømtid ApS vælge at foretage slutafregning af elforbruget på den fraflyttede adresse på baggrund af et skønnet el-forbrug, der beregnes af Kundens Netselskab. Kundens manglende aflæsning kan udløse et gebyr, jf. punkt 6.32. Modtages en aflæsning sidenhen, kan Strømtid ApS vælge at efterregulere.

Hvis Kunden fraflytter, før månedens afregningspriser er fastsat, slutafregnes elforbruget i den pågældende måned på den fraflyttede adresse til de på afregnings- tidspunktet kendte afregningspriser.

13. Opsigelse, overdragelse mv.

13.1 Generelt

Aftalen kan opsiges, overdrages, ændres fra Strømtid ApS side med 4 ugers varsel. 

Kunden kan opsige aftalen fra dag til dag, forudsat, at Kunden forinden ophør af leverance fra Strømtid ApS har indgået en aftale med et andet el-selskab, da Strømtid ApS hæfter for kundens elforbrug, m.m.

Ved enhver form for ophør af aftalen, vil Kunden modtage en slutopgørelse senest seks uger efter ophørsdatoen.

13.2 Særlige opsigelsesbetingelser for ejere

Hvis Kunden på opsigelsestidspunktet ejer eller fortsat fremstår som ejer i offentlige registre af den ejendom, som Elaftalen vedrører, får Kundens opsigelse, uanset punkt 13.1, først effekt fra det tidligste af følgende tidspunkter:

 1. Når Strømtid ApS fra Kunden eller ad anden vej modtager meddelelse om, og har haft mulighed for at verificere, at Kunden eller en anden kunde har indgået en ny aftale med et elselskab om elleverance til ejendommen, eller
 2. Når Strømtid ApS fra Kunden eller ad anden vej modtager meddelelse om, og har haft mulighed for at verificere, at elforsyningen til ejendommen er afbrudt, eller
 3. Når Strømtid ApS fra Kunden eller ad anden vej modtager meddelelse om, og har haft mulighed for at verificere, at Kunden ikke længere fremstår som ejer af ejendommen i offentlige registre. Hvis Kunden fremsætter ønske til Strømtid ApS om afbrydelse af elforsyningen til ejendommen jf. (2) ovenfor, vil Strømtid ApS straks videresende anmodningen til det relevante Netselskab. Netselskabet vil herefter forestå afbrydelsen. Strømtid ApS kan blive pålagt et gebyr af Netselskabet for afbrydelsen. Kunden skal friholde Strømtid ApS herfor, jf. punkt 6.2.

13.3 Overdragelse

Kundens rettigheder eller forpligtelser i forbindelse med aftalen kan hverken helt eller delvist overdrages uden Strømtid ApS’ forudgående skriftlige samtykke, medmindre andet er bestemt ved lov.

Strømtid ApS må uden Kundens samtykke gennemføre sådanne overdragelser til et nuværende eller fremtidigt koncern- eller interesseforbundet selskab og/ eller som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter/ aktiver og passiver til tredjemand.

14. Dødsfald og insolvens

Ved dødsfald, begæring om rekonstruktion, konkurs eller indledning af gældssanering eller lign. insolvensbehandling, skal Strømtid ApS straks underrettes herom, og elmåleren skal straks aflæses. Strømtid ApS kan i disse tilfælde kræve sikkerhedsstillelse for fortsat leverance jf.

pkt. 7, medmindre andet er bestemt ved lov.

15. Person- og kontaktoplysninger

Til brug for bl.a. opfyldelse og administration af aftalen, statistiske formål og markedsføring behandler Strømtid ApS personoplysninger om Kunden.

Behandlingen sker i overensstemmelse med Strømtid ApS’ til enhver tid gældende Privatlivspolitik, der løbende indenfor persondatalovgivningens rammer kan opdateres ved meddelelse til Kunden.

Ved indgåelsen af aftalen modtager Kunden Strømtid ApS’ gældende Privatlivspolitik i elektronisk form (som link eller vedhæftning) eller med almindelig post.

Kunden kan altid læse den gældende Privatlivspolitik på Strømtid ApS hjemmeside Privatlivspolitik – Strømtid (stromtid.dk), ligesom Kunden ved henvendelse til Strømtid ApS kundeservice kan få fremsendt politikken.

Kunden kan få oplysning om Netselskabets behandling af personoplysninger ved henvendelse til Netselskabets og i Tilslutningsbestemmelserne. Netselskabet bruger personoplysninger for at kunne levere sikker og pålidelig forsyning af elektricitet til alle kunder. Netselskabet behandler bl.a. personoplysninger, når det varsler afbrydelser, foretager målerbytte eller måler Kundens elforbrug. Kunden skal oplyse Strømtid ApS om opdaterede person- og kontaktoplysninger, herunder korrekt adresse, mail, telefonnumre mv. Meddelelser fra Strømtid ApS, herunder varslinger efter punkt 17, anses for at være kommet frem til Kunden, når Strømtid ApS har kommunikeret via e-Boks, Betalingsservice, mail, telefonnummer mv., som Kunden har oplyst til Strømtid ApS.

16. Uoverensstemmelser

Hvis Kunden ikke er tilfreds med Strømtid ApS behandling, kan Kunden henvende sig til Strømtid ApS Kundeservice. Henvendelsen giver ikke udsættelse af betalinger mv., medmindre dette udtrykkeligt er aftalt med Strømtid ApS. Strømtid ApS svarer Kunden hurtigst muligt.

Hvis Kunden fortsat er utilfreds derefter, har Kunden mulighed for at klage til Ankenævnet på Energiområdet,

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, energianke.dk. Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber.

17. Ændringer

Strømtid ApS kan ændre priser, gebyrer og andre vilkår i aftalen i følgende situationer:

 • Til dækning af udefrakommende omkostninger for- bundet med Strømtid ApS levering af sine ydelser i henhold til aftalen, såsom afgifter og omkostninger til netselskaber, banker, postdistributionsselskaber eller lignende
 • For at imødekomme inflation efter august 2021 (indeks 100)
 • Ved ændret lovgivning, regulering eller praksis
 • Ved produktændringer
 • For at skabe incitament til at reducere/ændre energi- forbruget eller incitament til en mere effektiv kunde- adfærd i forbindelse med administrationen af aftalen.

Læs mere på Strømtid ApS’ hjemmeside Dit grønne elselskab – Få grøn strøm (stromtid.dk)

Ændringerne iværksættes med forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Ændringer kan varsles ved individuel kommunikation, for eksempel ved anvendelse af elektronisk post (herunder mail, e-Boks og sms), faktura, Betalingsserviceoversigt eller lignende kommunikationsformer. I forbindelse med varslingen kan der henvises til oplysninger på Strømtid ApS hjemmeside Dit grønne elselskab – Få grøn strøm (stromtid.dk)eller lignende sted.